“ราชมงคลพระนคร” รับน้องสร้างสรรค์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พร้อมตั้งนโยบายจัดทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Creative Activity Lists for Freshmen 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์และมาตรการในการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดันหรือให้การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น ที่สำคัญการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ยังได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาของทุกคณะได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า กล่าวว่า ปีนี้หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการการรับน้องดังกล่าว จะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนกิจกรรม พักการเรียนหรือการพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกรรมการในการพิจารณา ปีนี้มหาวิทยาลัยฯได้ระดมความคิดเห็นจาก อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 9 คณะจัดทำคู่มือรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช กล่าวถึงคู่มือกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ว่า ได้จัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม เหมาะกับวัยรุ่น เนื้อหาภายในเล่มหนังสือกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการรับน้องที่สมบูรณ์ เริ่มจากเหตุผลของการรับน้องและผลกระทบจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในการรับน้องใหม่ แนวทางการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 10 ประการ และความหมายของเพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเกมส์ทีเชื่อมความสามัคคี ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะบอกวิธีเล่น-ร้อง อย่างชัดเจน เชื่อว่าการจัดทำคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องอย่างมีความสุข และลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6051

กำหนดการรายงานตัว ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี                .
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวผ่านเว็บไซต์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
19 – 23 มิ.ย. 2560
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ชำระที่งานการเงิน ชั้น 2   คณะวิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
– วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
– วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
– วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
20 – 23 มิ.ย. 2560
3. การนำส่งเอกสารมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารรายงานตัวและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1) ใบรายงานเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ใบ ติดรูปถ่ายสีสวมเสื้อสูทสีกรมท่าใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ
ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว
2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ขนาด  A 4 จำนวน  2  ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จำนวน  1  ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน  ขนาด  A4  จำนวน  1  ชุด
5)  สำเนาใบเสร็จชำระเงินผ่านธนาคาร  จำนวน 1 ชุด
3.2  แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1)  แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ จำนวน 1 ใบ ติดรูปถ่ายสีสวมเสื้อสูทสีกรมท่า
ใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว
2)  สำเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จำนวน  1  ชุด
3.3 นำส่งเอกสาร ข้อ 1 – 2 มาส่งยังงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 มิ.ย. 2560
4.  เปิดภาคการศึกษาที่  1/2560 26 มิ.ย. 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนและกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดการดังนี้
2. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร และ เค้าเตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ที่ต้องการผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์เทเวศร์ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 6401

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภท ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

*นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบโควต้า ที่ยังไม่ได้สั่งตัดเสื้อช้อปและนักศึกษารอบแอดมิชชั่นที่รายงานตัวเเล้ว ให้มาวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้าได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.-13.00น. ที่งานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย(ห้องพยาบาล) อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 

 

หมายเหตุ **

  • นักศึกษารอบโควต้า 380 บาท
  • นักศึกษารอบadmission ประมาน 2000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4190

กำหนดการวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบโควต้าและแอมมิชชั่น)

กำหนดการวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบโควต้าและแอมมิชชั่น)

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบโควต้า ที่ยังไม่ได้สั่งตัดเสื้อช้อปและนักศึกษารอบแอดมิชชั่นที่รายงานตัวเเล้ว ให้มาวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้าได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.-13.00น. ที่งานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย(ห้องพยาบาล) อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 

 

หมายเหตุ **

  • นักศึกษารอบโควต้า 380 บาท
  • นักศึกษารอบadmission ประมาน 2000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4190

กำหนดการจัดอบรมโครงการเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Engineering RMUTP Freshy Day 2017” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการ Freshy Day 2017

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :: 02-836-3000 ต่อ 4191

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาห้ามเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่  13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการแต่งกาย ::  http://std.offpre.rmutp.ac.th/ระเบียบการแต่งกาย/

 

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง (รอบ 2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ วันรายงานตัวจะมีการวัดตัวตัดชุดนศ.และซื้ออุปกรณ์แต่งตัว เช่น เข็มขัด,กระดุม เน็คไท ให้เตรียมเงินประมาณ 2,000บาท