เชิญชวนร่วมชมการแข่งขัน “การสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม Engineering RMUTP”

13690594_1753893588201175_278340153947741009_n

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมดูการแข่งขัน “การสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม Engineering RMUTP” ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท

Continue Reading →

164 total views, no views today

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

***ผู้สมัครทุกคนสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาได้  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป***

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท รับตรง รอบ 2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท แอดมิชชั่น

76 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (รอบสอง) เพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบสอง) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

Continue Reading →

70 total views, no views today

ประกาศงานกองทุนสำหรับนักศึกษาใหม่

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ นักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2559

ที่ประสงค์กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สามารถเข้าเว็บไซต์ กยศ.  เพื่อดำเนินการขอรหัสผ่าน

และเข้ากรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue Reading →

44 total views, no views today

ประกาศจากงานกองทุนสำหรับนักศึกษา ปวช.

ประกาศแจ้งด่วน!! จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2221

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปี

ที่ประสงค์จะยื่นกู้ กยศ. ให้รีบดำเนินการเข้าไปขอรหัสและยื่นคำขอกู้

พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด ของการขอกู้ยืม กยศ.

ส่งภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

60 total views, no views today

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้จัดโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  • การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)
  • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศภายในจะดำเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และปฐมนิเทศภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการในวันศุกร์ที่  29  กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่  2  สิงหาคม  2559  ณ  ค่ายฝึกอบรม  กองพลทหารช่าง   ค่ายบุรฉัตร    อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Continue Reading →

32 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ผ่านการพิจารณาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพจาก Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE ที่เป็นองค์กรวิชาชีพสากลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกอาวุโส  หรือ Senior Member ซึ่งนับเป็นเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 428,000 คนทั่วโลก โดยผู้ที่สามารถรับตำแหน่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานทางวิชาการในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้สมาชิกจะต้องมีผลงานที๋โดดเด่นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

Continue Reading →

56 total views, no views today

ผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประการรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลสอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ปู ฝ่ายกิจารนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

46 total views, no views today