กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี รอบโควตา

Untitled-1

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ที่รายงานตัวใหม่ สามารถมาวัดตัวตัดชุด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์ one stop service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

468 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

Untitled-1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผ่านคัดเลือกทุกคน เข้ารายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559

*ตรวจสอบรายชื่อ

316 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

326 total views, 0 views today

กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รายงานตัวใหม่ สามารถมาวัดตัวตัดชุด ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Continue Reading →

222 total views, 0 views today

กำหนดการรับบัตรสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาต้องรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบจากคณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อแสดงให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบปลายภาค

กำหนดการและเวลารับบัตรสอบ

228 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปี 2560

banweb-admis

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่

Continue Reading →

290 total views, no views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Untitled-1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

228 total views, 0 views today