ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 2 (ปกติ/เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 2 – 19  มิถุนายน  2558  ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

104 total views, no views today

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน เป็นค่ากิจกรรมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558  ดังนี้

Continue Reading →

130 total views, no views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หรือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นักศึกษาสามารถนำผลการสอบมาสมัคร ได้ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 02-665-3777 ต่อ 7103-4

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4118

ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

114 total views, no views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว***
– ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์จำนวน 5 ภาคการศึกษาหรือฉบับสมบูรณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

44 total views, no views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร***
– บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
– ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสำเนา
– ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
***หากสาขาวิชาใดมีผูผ่านการคัดเลือกรวมแลวต่ำกวา 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น***

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

132 total views, no views today

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2/2557 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ได้ สามารถเเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์

Continue Reading →

118 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2558

Continue Reading →

58 total views, no views today

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

CPV1

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมนาโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558ระหว่างวันที่ 18 – 20 และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ

Continue Reading →

62 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

CPV2

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557” ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Continue Reading →

114 total views, no views today