กำหนดการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการในการตรวจร่างกายและรับชุดนักศึกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาเดินทางมาตรวจร่างกาย ณ ลานอิฐแดง D-HALL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
เวลา 13.00 – 16.30 น. ให้นักศึกษาเดินทางมารับชุดนักศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกโรงอาหาร) ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)

162 total views, 0 views today

ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศกิจกรรม

กำหนดการ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๗ วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

Continue Reading →

206 total views, no views today

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
“Sustainable Industrial Innovation and Management” ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เอกสารเพิ่มเติม

SIME conference Template

SIME conference Template

National conference

166 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558   เริ่มเรียนในระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

168 total views, 0 views today

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา 2558  ในระหว‹างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558   สามารถสมัครได้Œที่ ฝ†่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี‚  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต‹วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558   ติดต‹อสอบถามได้Œที่ โทร. 02 836 3000 ต่‹อ 4516 , 4519

160 total views, 0 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุดตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ด้ วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

หมายเหตุ เอกสารเอกสารทุ กฉบั บที่นํามาในวันขึ้นทะเบี ยนและลงทะเบียน ต้องรั บรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้ อมติดรูปถ่ าย ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบั บ
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบู รณ์ 5 ภาคการศึ กษาหรือฉบับสมบูรณ์) ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

170 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 3 (ปกติ/สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม  2558  ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

150 total views, 0 views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้

  1. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย”

  2. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ”

178 total views, no views today

ขอความร่วมมือบุคลากรกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตามที่กองบริหารงานบุคคลขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย กำหนดให้มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามแต่ละหน่วยงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรในสังกัดทั้งหมด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2558 นั้น

สามารถกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/welfare/?do=report

70 total views, no views today