รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

Continue Reading →

348 total views, no views today

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอบสัมภาษณ์)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทําการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อย่าลืม อ่านรายละเอียดของกำหนดการและวิธีการ ในการรายงานตัวและลงทะเบียนให้ละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อ

258 total views, no views today

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2559

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์จํานวน 1 ชุด ตามเว็บไซต์ดังนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

298 total views, no views today

โครงการ การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

278 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

Continue Reading →

168 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์๑

Continue Reading →

310 total views, no views today

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 “The 5th Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 2016” วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Conference Template 2016 (Download Word)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสามารถ สุขมั่น โทร 02-345-1265 มือถือ 085-110-8562

E-mail : samarts@off.fti.or.th, suk_samart@yahoo.com

คุณชัชฎา แก้วเรือง โทร 02-345-1157 มือถือ 086-399-2726

E-mail : chatchadak@off.fti.or.th, chatchada.kr@gmail.com

394 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2558 

**ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

262 total views, no views today

โครงการนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1

TOBan040559

โครงการนวัตกรรมการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

116 total views, no views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

งานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

380 total views, 2 views today