ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้าดูประกาศนี้อีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อเข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษา และขั้นตอนการรายงานตัว

รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 – 24 เมษายน 2561

 ตรวจสอบรายชื่อ

**ให้นักศึกษาเตรียมค่าเครื่องแต่งกายไปชำระในวันรายงานตัวด้วย**
นศ.ชาย2,080บาท
นศ.หญิง 1,700 บาท

2,262 total views, 2 views today

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2561

โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

– รายละเอียด โครงการอาจารย์อุดมศึกษาฯ ปี 2561

– แบบกรอกข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากรคณะฯ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4108 หรือกองบริหารงานบุคคล โทร. 02-665-3777 ต่อ 6060-6066

332 total views, 2 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

++ ตรวจสอบรายชื่อ ++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208

1,314 total views, 2 views today

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

282 total views, no views today