นักศึกษาปัจจุบัน

  • กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559

ข่าว

ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

72 total views, 14 views today

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

> ปริญญาตรี> ปริญญาโท/ปริญญาเอก
ยังไม่มีข่าวรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังไม่มีข่าวรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

300 total views, 10 views today

นักวิชาการ/นักเรียนแลกเปลี่ยน

She name is Ms.Anna Klups and 23 years old and hail from the Poland. She’ve been away from the Poland for half year, spending most of that time in Portugal. She graduated electrical engineering of bachelor’s degree. She’s member student of organization IAESTE. Read more 
 

คุณสมบัตินักศึกษา โครงการฝึกงานในต่างปะเทศ (IAESTE Thailand)
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่มีความสามรถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
5. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
คุณสมบัติรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน (IAESTE Thailand)
ปรับปรุงข้อมูล
 

 

18 total views, no views today