กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Eng. Junior Games ครั้งที่ 3

บรรยากาศงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี Eng. Junior Games ครั้งที่ 3 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ชั้น 4 อาคารอนเกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพเพิ่มเติม

8,958 total views, 1 views today