ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่   12 พ.ย.  2560 ทั้งนี้จะมีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ

 1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
  พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือ บันทึกเป็นภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ มาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
 2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
  (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา)
  ที่ 
  http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
  โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถาม หรือ บันทึกเป็นภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้บัณฑิตต้องนำใบยืนยันทั้ง 2  มาแสดงเพื่อรับรายงานตัวบัณฑิต ในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  ใวันที่   12 พ.ย.  2560 มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

ตัวอย่างใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
 • หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

2,720 total views, 2 views today