MACEDUCATION มอบสื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบสื่อการศึกษา มูลค่า 250,000 จากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

316 total views, 2 views today