คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวข้อ
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
นโยบาย 3 ดี ( 3D )
ประวิติของคณะวิศวฯ
ผู้บริหารในอดีต
ผู้บริหารปัจจุบัน
คณะกรรมการประจำคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ
ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผังการบริหารงานสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
รูปภาพสถานที่
แผนที่ตั้งคณะ
โลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์
รวมภาพผลงานของคณะ
เว็บลิงค์ ม.ราชมงคล 9 แห่ง

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะฯ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ประกาศขายทอดตลาด
Dean Talk
Office of Dean
แสดงความคิดเห็น/ เสนอแนะ
ข่าวสารต่างๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สรุปข่าวประจำเดือน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ระเบียบ+ข้อบังคับ มทร.พระนคร
  หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ ต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Research and Development
Reports
Knowledge Management
Academic Service
Quality Assurance
งานพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวรับสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครงานภายใน
  ประกาศรับสมัครงานทั่วไป
  ใบสมัคร
คณะ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีคหกรรม ฯ
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ฯ
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
สำนัก/สถาบัน
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ ( สสท.)
  สำนักวิทยบริการ ฯ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  กองวิเทศสัมพันธ์
  กองนโยบายและแผน
  กองประชาสัมพันธ์
  กองคลัง
  คลินิกเทคโนโลยี
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ [UBi]

  สภามหาวิทยาลัย
  สภาวิชาการ
  สภาคณาจารย์
ระบบเครือข่าย RMUTP
ระบบบริการ E-Mail_RMUTP
ข่าวสาร Online
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
มติชน
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
บางกอกโพส
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอมเจอร์นัล
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
สยามสปอร์ตหน่วยงานราชการใช้ 13 ฟอนต์ไทยแทนฟอนต์ลิขสิทธิ์
13 ฟอนต์ไทยแทนฟอนต์ลิขสิทธิ์ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้ฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์

จึงได้มีการพัฒนาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nms.rmutp.ac.th/13-font-thai/

เขียนโดยwebeng วันที่ 14/12/20101214 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
นาฬิกา / ปฏิทินสมาคมศิษย์เก่าพระนครเหนือ
Regis-Service

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ
บริการนักศึกษา


หลักสูตร ปริญญาโท
วศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตร ปริญญาตรี
วศ.บ.ไฟฟ้า
วศ.บ.เครื่องกล
วศ.บ.อุตสาหการ
วศ.บ.คอมพิวเตอร์
วศ.บ.แมคคาทรอนิกส์
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมฯ
วศ.บ.โยธา
วศ.บ.การผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
อส.บ.แม่พิมพ์เครื่องประดับ
E-learning
  E-learning สาขา วศ.บ.ไฟฟ้า
นักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน
  โครงการ IAESTE 2009
  โครงการ IAESTE 2007
การศึกษาดูงานภายในคณะวิศวฯ
  มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่งทั่วประเทศ
ดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัย นอร์ท เทิร์น ฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์ ดูงาน

  มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานคณะฯ
  รองอธิการบดีจากเยอรมนีเข้า
     เยี่ยมชมที่คณะ

  ผู้บริหารบริษัท ED Corporation
     จากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมชม

  นักศึกษา ป.เอก ม.ราชภัฏวไลย-
     ลงกรณ์ศึกษาดูงาน

  มหาวิทยาลัย Hong Bang
     ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม

รวมผลงานนักศึกษา
  หุ่นยนต์กู้ภัย Stabilize
  PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์
ภาพกิจกรรมคณะวิศวกรรม
  ภาพกิจกรรม ปี 2558
  ภาพกิจกรรม ปี 2557
  ภาพกิจกรรม ปี 2556
  ภาพกิจกรรม ปี 2555
  ภาพกิจกรรม ปี 2554
  ภาพกิจกรรม ปี 2553
  ภาพกิจกรรม ปี 2552
  ภาพกิจกรรม ปี 2551
บริการค้นหาข้อมูล

หน่วยงานต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้ ข้อมูลจาก ปตท.
ล็อกอินสำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels

© คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ©
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 02 - 9132424
E-mail : eng@rmutp.ac.th