ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคม และประชาชนฯ

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับข้อเสนอแนะโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะเปิดรับสมัครและรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2561 ภายในวงเงิน 440 ล้านบาท โดยมีประเภทของแผนงานระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย 1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2.แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีด้านไฟฟ้า 3.แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเครือข่าย หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า และ 4.แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า

ซึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน เป็นนิติบุคคลไทย ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน โดยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยมีวิธีการ คือ การตรวจสอบและรับรองตัวเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามระเบียบ สำนักงาน กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการสนับสนุนตามประกาศ คู่มือ และแบบฟอร์มที่ สำนักงาน กกพ. กำหนด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.erc.or.th หรือ http://pdf.erc.or.th พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศคู่มือแบบฟอร์มและยื่นเสนอโครงการได้ที่่ http://googl/oqvD1i สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2207-3599 ต่อ 311 และ 323 ฝ่ายบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไทแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

539 total views, 3 views today