งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวอารีรัตน์ จันทโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117
นางสาวสุธาสินี ทับทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117
ภาระงาน
1. จัดทำระบบเกี่ยวกับงานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการศึกษาของนักศึกษา
3. ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับรองผลการศึกษา
4. ประมวลผลข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และรายงานผลการศึกษา
5. จัดทำหนังสือรับรองผลการศึกษาและหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
6. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3,480 total views, 2 views today