ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับสถาบัน และระดับคณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ

Loading