กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมสัมมนาโครงการวิจัย งบสถาบัน ปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการวิจัย งบสถาบัน ปี พ.ศ.2562 โครงการ การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางของหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ร่วมวิจัย, รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการวิจัย, ผศ.ดร. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ดร.ศุภชัย หลักคำ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายธวัชชัย ชาติตำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมการผลิต ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 2 อาคารยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร

 24,331 total views,  1 views today