ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
ในหัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technology Distruption
กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี”
ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมมาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 8 หน้า A4 ผ่าน http://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
วันประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) 25 กุมภาพันธ์ 2565

 585 total views,  1 views today