ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

⚙ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบบริการการศึกษา และพิมพ์แบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 29 มี.ค. – 12 เมษายน 2564
🛠 เอกสารที่นักศึกษาต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา) ชำระค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯ ที่งานการเงินเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. หนังสือรับรองผ่านการเข้าร่วมชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากฝ่ายกิจการนักศึกษา
**ยื่นเอกสารทั้งหมดที่งานทะเบียน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564**
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 8363000 ต่อ 4117

 4,785 total views,  1 views today