กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันที่ 8 มีนาคม 2564 งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม

 29,433 total views,  40 views today