สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการIndustrial Engineering

Faculty of Engineering
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon