ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แหล่งทุนภายใน

 

 

แหล่งทุนภายนอก

 

                                                                       

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม                               เปิดรับสมัครโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์                           ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                       (Junior Research Fellowship Program)            แลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

                                                                                       

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม                      ผลการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม                   ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง”                        แผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม                                  และนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ