กิจกรรม KM ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมโยธา

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์