ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณประจำปี 2567
 • แนวปฎิบัติที่ดี
 • รายละเอียดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
  ตามเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
 • รายงานตัวชี้วัด 5.1.5 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณประจำปี 2566
ปีงบประมาณประจำปี 2565
 • แนวปฎิบัติที่ดี
 • รายงานตัวชี้วัด 5.1.5 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณประจำปี 2564
 • แนวปฎิบัติที่ดี
 • รายงานตัวชี้วัด 5.1.5 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณประจำปี 2563