ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณประจำปี 2566
ปีงบประมาณประจำปี 2565
  • แนวปฎิบัติที่ดี
  • รายงานตัวชี้วัด 5.1.5 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณประจำปี 2564
  • แนวปฎิบัติที่ดี
  • รายงานตัวชี้วัด 5.1.5 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณประจำปี 2563