คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้