วิสัยทัศน์และแผน

วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย

ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ

การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ 2567

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ

การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ 2566

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ

การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ 2565

  • แผนการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
  • แผนที่ 1 เเผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ด้านวิชาการ
  • แผนที่ 2 เเผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนา
  • เเผนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุน

ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ

การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ

การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

 

ปีงบประมาณ 2554

 

ปีงบประมาณ 2553