โครงการสัมนาการยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจุบัน

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดโครงการสัมนา “การยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจุบัน” โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน และ  นายทัศนัย แสนพลพัฒน์  เป็นพิธีกรในการดำเนินงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยภายในงานมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

  1.  ดร.สุธาวดี เตชะจันตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตราฐานแห่งชาติ : บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการรับรองระบบงานกับคุณภาพยางล้อในสภาวะปัจจุบัน”
  2. นาง กมลา ทองมาก ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ : บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การรับรองห้องปัฏิบัติการทดสอบยางล้อตามมาตราฐานเลขที่ มอก.17025-2561”
  3. ดร.ศุภชัย หลักคำ ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : บรรยายในหัวข้อเรื่อง “องค์ประกอบและขอบข่ายการทดสอบของเครื่องทดสอบแรงต้านทานการหมุนของยางล้อ” และ “หลักการสอบเทียบ เครื่องทดสอบยางล้อ ตามมาตราฐาน ECE Regulation No.117 Annex 6”
  4. ดร. มนตรี ผักกระโทก หัวหน้าห้องปฏิบัติการความแข็ง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ : บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการสอบเทียบ เครื่องทดสอบความหนืดมูนีของยาง (Mooney Viscometer)” และ “หลักการสอบเทียบเครื่องทดสอบคุณสมบัติการคงรูปของยาง (Moving die rheometer)”

รูปภาพเพิ่มเติม :: CLICK