13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : “Good Kids for Good Society”

“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society”
18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   หลักสูตรระยะสั้น “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” โดยมีวิทยากรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน และ นางสาววรัญชลีย์ ทวีชัย  จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ  ในงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร