13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : “Good Kids for Good Society”

“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    หลักสูตรระยะสั้น “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” โดยมีวิทยากรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน และ นางสาววรัญชลีย์ ทวีชัย  จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ  ในงานครบรอบ 13 ปี Continue Reading →