หน้าแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสาร

ปฐมนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล DINNER TALK “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560

กำหนดการตัดชุดนักศึกษา และตรวจโรค เอกซเรย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าและรับตรง

กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (รอบการประเมิน 1 เม.ย. – 30 ก.ย.) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ”

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559

โครงการ IAESTE Thailand Orienation

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 9

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 45th Inventions of Geneva

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ IAESTE Thailand 2560