หน้าแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 61

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

ผ่อนผันทหาร

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง CPD

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

ผลสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ปวช.

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กิจกรรม

113,756 total views, 397 views today