แบบฟอร์มฝ่ายบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสวัสดิการ มทร.พระนครเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำงานบุคลากรงานการเงินงานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ

👉👉 สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร 👈👈

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร
*ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานราชการ


สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ

 

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ ข้อบังคับ และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือกระทรวงการคลัง

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (เพิ่ม-ซ่อม)
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ)
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบขอสอนชดเชย
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน

2,210 total views, 3 views today