แบบฟอร์มฝ่ายบริหาร

สวัสดิการ มทร.พระนครงานบุคลากรงานการเงินงานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร
*ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 61
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (เพิ่ม-ซ่อม)
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ)
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบขอสอนชดเชย
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน

215 total views, 2 views today