ประกาศสมัครงาน

สมัครออนไลน์ที่นี่

ใบรับรองแพทย์

งานประกาศประจำปี 2566

:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ::
+ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ( นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)
+ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการศึกษา) ครั้งที่ 6/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

:: ประจำเดือนกันยายน 2566 ::
+ ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) ครั้งที่ 3/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566)

:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ::
+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)
+ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)
+ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) ครั้งที่ 3/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566)
+ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566)

:: ประจำเดือนมกราคม 2566 ::
+ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566)
+ เปลี่ยนแปลงกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566)

งานประกาศประจำปี 2565

:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน ครั้งที่ 5/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

:: ประจำเดือนตุลาคม 2565 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน ครั้งที่ 5/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานกิจการพัฒนาวินัยฯ ครั้งที่ 6/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565)

:: ประจำเดือนมีนาคม 2565 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)

:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

:: ประจำเดือนมกราคม 2565 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565)

งานประกาศประจำปี 2564

:: ประจำเดือนธันวาคม 2564 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ครั้งที่ 5/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

:: ประจำเดือนตุลาคม 2564 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564)

:: ประจำเดือนกันยายน 2564 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 17 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)

:: ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ::
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ครั้งที่ 3/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

:: ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564)

:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ::
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

งานประกาศประจำปี 2563

:: ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ครั้งที่ 4/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ครั้งที่ 3/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ครั้งที่ 4/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
:: ประจำเดือนเมษายน 2563 ::
มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ::
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
:: ประจำเดือนมกราคม 2563 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

งานประกาศประจำปี 2562

:: ประจำเดือนธันวาคม 2562 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2562 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562)
:: ประจำเดือนกันยายน 2562 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์โยธา (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์เครื่องกล (ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ::
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
:: ประจำเดือนมกราคม 2562 ::
Announcement The Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon “Extention Date of report for duty” (at 30 January  2019)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562)
The Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon “The Result of Recruitment for the English Language Teacher Temporary Position” (at 22 January  2019)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562)
RMUTP Announcement List of eligible candidates for temporary employment (at 10 January  2019) 

งานประกาศประจำปี 2561
:: ประจำเดือนธันวาคม 2561 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม  2561)
RMUTP Announcement Recruitment for English Language Teacher Temporary Positions (at 24 December  2018)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์(ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม  2561)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561)
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม  2561)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (งานหลักสูตร) (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2561)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา) (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม  2561)
:: ประจำเดือนกันยายน 2561 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน  2561)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ::

The Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon “The Result of Recruitment for the English Language Teacher Temporary Position” (  at 21 August  2018)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม  2561)
RMUTP Announcement List of eligible candidates for temporary employment ( at 15 August  2018)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม  2561)
RMUTP Announcement Recruitment for English Language Teacher Temporary Positions (  at 6 August  2018)
ประกาศรายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2561)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม  2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  2561)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ::

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  2561)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนและประมวลผล (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม  2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม  2561)
:: ประจำเดือนเมษายน 2561 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2561 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานพัสดุ) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
:: ประจำเดือนมกราคม 2561 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
งานประกาศประจำปี 2560
:: ประจำเดือนธันวาคม 2560 ::
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานกองทุนฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สาขาวิศวกรรมโยธา) (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานกองทุนฯ) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สาขาวิศวกรรมโยธา) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานี่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
:: ประจำเดือนกันยายน 2560 ::
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ สอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ งานพัสดุ เวลา 10.00 น.(ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
:: ประจำเดือนเมษายน 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา สายวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สายสนับสนุน (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
:: ประจำเดือนมกราคม 2560 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)
งานประกาศประจำปี 2559
:: ประจำเดือนธันวาคม 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2559 ::
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559)
แก้ไข!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2-2559 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
:: ประจำเดือนกันยายน 2559 ::
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559)
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ::
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559)
:: ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ::
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)
:: ประจำเดือนเมษายน 2559 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2559 ::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ::
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
งานประกาศประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจานย์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤสจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา  (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์   (ใบรับรองแพทย์) (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  (ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Loading