ฝ่ายวิชาการ

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4161

นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Mr.Pichet  Jiraprasertwong

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4222 และ 4113

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ

Asst. Prof.Kullayot  Suwantaroj

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4169 และ 4113

นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา

Mr.Suttipong Jumroonrut

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4233 และ 4222

รักษาการหัวหน้างานวิชาการและวิจัย
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

หัวหน้างานหลักสูตร
ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4138 

หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4150

นางสาวอารีรัตน์ จันทโชติ
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
งานเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นายนพดล พวงมณี
งานวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวจันทร์เพ็ญ คำภูมี
งานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวจิดาภา ปานขวัญ
งานการจัดการความรู้ (km)

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4161

หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
นายธวัชชัย ชาติตำนาญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4140

นางสาวสุธาสินี ทับทอง
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

นายธนะกิจ วัฒกีกำธร
งานเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
นางสาวพรพิศ ศิริมา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4222 

หัวหน้างานสหกิจศึกษา
นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4222 และ 4233 

นางสาวสิริขวัญ ชาวบัวใหญ่
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

นายธนพล สวนลำไย
งานวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวลลิตา นาคจำแลง
งานหลักสูตรระดับปริญญาโท

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นายสมยศ แสงจันทร์
งานบริการวิชาการแก่สังคม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181