ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Nattapong Phanthuna

Deputy Dean for Administration Affairs

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4183

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี

Asst. Prof.Somkieat Thongkeaw

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4161

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ำ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

หัวหน้างานยานพาหนะ
ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานการเงิน
นางศรัญญา พิริยประเสริฐ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 

นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ
งานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวเนตรนภา แสงเงิน
งานบุคลากร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางสาวกชพร ลี้ไพบูลย์
งานสารบรรณและเลขาคณบดีฯ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4102

นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119

นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณี
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

นายอัคคพงศ์ อภิรักษ์สันติ
งานพัสดุ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119

นายไพฑูรย์ อาราเบีย
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายวิชิต ข้องหลิม
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานบุคลากร
ดร.อัญชลี มโนสืบ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

หัวหน้างานพัสดุ
ผศ.ดร.สัญญา คูณขาว

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119 และ 4120

นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ
งานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

นางกัญญ์ชิสา ธัญสิประเสริฐ
งานบุคลากร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางสาวกมลวรรณ อาชวอาชานกุล
งานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวกชรัตน์ ฉิมคล้าย
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

นายปิยะพันธ์ บำเรอจิตร
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายเที่ยง สิงห์เถื่อน
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
ผศ.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4183

นางสาววนรัตน์ มุกนนท์
งานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางธัชมนตร์ กรวิจิตรสิงห์
งานการเงินและบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวสุภาพร มีสาตร์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวสุกัลยา ขำทัศน์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นายโกวิท พลีบูรณ์
งานเอกสารการพิมพ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4124

นางสาวชฎาภรณ์ เฮงเจริญถาวร
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

นายชัยรัตน์ งามประเสริฐ
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายกฤษณะ โคกแพ
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143