บุคลากรฝ่ายวางแผน

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4207 และ 4129

หัวหน้างานวางแผน
นางนงนภัส ทองวิจิตร์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129

นางกุสุมา ระงับภัย
งานติดตามและประเมินผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4129

นางสาวสุดารัตน์ ดวงประทุม
งานบริหารโครงการและฝึกอบรม

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129

นางกัลยา แก้วทอง
งานอาคารและสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายปรีชา ลิ้มเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายชาญ สุวรรณ
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายสมทรง นาคเกษม
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายสมหวัง คล้ายประสิทธิ์
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายเสกสรร กันธรส
งานบริหารความเสี่ยง

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129

นางสาวมณีวรรณ สายสุโชค
พนักงานธุรการ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายคำรน เพ็งสุข
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135