ขายทอดตลาด

ประจำปี 2566

ประจำเดือนสิงหาคม 2566
::: ประกาศ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566)
::: ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

ประจำปี 2564

ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564
::: ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2563 ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2564)

ประจำปี 2563
ประจำเดือนมกราคม 2563
::: ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)

ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563
::: ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน  (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2563)

ประจำเดือนมีนาคม 2563
::: ประกาศเลื่อน การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน  (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

ประจำเดือนเมษายน 2563
::: ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563)

ประจำเดือนมิถุนายน 2563
::: ประกาศเลื่อน การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
::: ประกาศเลื่อน การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(ครั้งที่ 3) จำนวน 1 คัน(ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
::: ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุ ประจำปี 2563

ประจำเดือนธันวาคม 2563
::: ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)
::: ประกาศขอเลื่อนขายวัสดุครุภัณฑ์ (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)

ประจำปี 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ประจำปี 2560
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
ประจำเดือนเมษายน 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

ประจำปี 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
ประจำเดือนกันยายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558)

Loading