ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานประกาศประจำปี 2567

ประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานประกาศประจำปี 2566

ประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานประกาศประจำปี 2565

ประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบวัดควบคุมกระบวนการอัตโนมัติแบบป้อนกลับในโรงงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)

งานประกาศประจำปี 2562
:: ประจำเดือนมกราคม 2562 ::
** ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดเศษวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562)
งานประกาศประจำปี 2561
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::
**ประกาศ ยกเลิกการคัดเลือกจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าห้องประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 (STISWB 2018) จำนวน 6 ห้อง (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::
**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 60 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
:: ประจำเดือนเมษายน 2561 ::
**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 49 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561)
**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 137 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561)
:: ประจำเดือนมีนาคม 2561 ::

**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 33 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
**ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถโคยสารปรับอากาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)
:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศ สำหรับโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับยกตะกอชนิด ๘ ตะกอของเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกี่กระตุก” ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องทอผ้ากี่กระตุกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับยกตะกอชนิด ๘ ตะกอของเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกี่กระตุก” ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
**ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 53 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
**จัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
:: ประจำเดือนมกราคม 2561 ::
**เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561)
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดเสียงแบบแยกความถี่ในโครงการวิจัย “การลดเสียงรบกวนการเบรกจากผ้าเบรกด้วยเทคนิคการเสริมชั้นความหน่วง” (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561)
**ราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จานวน ๘๑ รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561)
**ครุภัณฑ์ชุดวัดเสียงแบบแยกความถี่ในโครงการวิจัย โครงการวิจัย”การลดเสียงรบกวนการเบรกจากผ้าเบรกด้วยเทคนิคการเสริมชั้นความหน่วง”(ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561)
**จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
**เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561)

งานประกาศประจำปี 2560
:: ประจำเดือนธันวาคม 2560 ::
**ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 95 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ::
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมา “ปรับปรุงโครงสร้าง, ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความสามารถการทำงานตามการออกแบบของนักวิจัยฯ” (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Super drill) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมา”ระบบควบคุมแบบปิด” สำหรับโครงการวิจัย “การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตราฐาน UN ECE Regulation No.117” ด้วยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมา”ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ระบบวาล์วแปรผัน” สำหรับโครงการวิจัย “การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตราฐาน UN ECE Regulation No.117” ด้วยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
**วัสดุของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 31 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
**เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
**งานจ้างเหมา “ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์ระบบวาล์วแปรผัน” สำหรับโครงการวิจัย “การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตราฐาน UN ECE Regulation No.117” (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
**งานจ้างเหมา “ระบบควบคุมแบบปิด” สำหรับโครงการวิจัย “การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตราฐาน UN ECE Regulation No.117” (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
:: ประจำเดือนตุลาคม 2560 ::
*ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Super drill) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
*แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
*ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินฯ (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560)
:: ประจำเดือนกันยายน 2560 ::
*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการบริการสังคม “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารการจัดการข้อมูลศูนย์สำหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการจากกรมทางหลวง” (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560)
*แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)
* จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการบริการสังคม “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารการจัดการข้อมูลศูนย์สำหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการจากกรมทางหลวง” (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)
*การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560)

:: ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ::
*ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเจาะโลหะด้วยลวด (Super drill) ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560)
*ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560)
* ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560)
*สอบราคาเครื่องเจาะโลหะด้วยลวด(Super Drill)ขนาดลวดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มม. แขวงศ์วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560)
*ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้าแหน่งงานช่างระบบน้า ระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในโครงการเปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 จำนวน 62 รายการ(ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ::
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา จำนวน 62 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 15 รายการ    (ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม จำนวน 134 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

:: ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ::
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว งานการจัดการความรู้ จำนวน 8 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560)
* จ้างเหมาประกอบและทดสอบอุปกรณ์ระบบกลุ่มงานกำลังไฟฟ้า กลุ่มงานข้อมูลสถานะเครื่องยนต์และกลุ่มงานอัตราสิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)
* จ้างเหมาดำเนินการเชื่อมต่อระบบโอนถ่ายข้อมูลและทดสอบระบบโอนถ่ายข้อมูลในและนอกสถานีทดสอบ จำนวน 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ::
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 9 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุโครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเ ทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 จ านวน 2 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 16 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
*ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 16 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)

:: ประจำเดือนเมษายน 2560 ::
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบทดสอบและติดตามสมรรถนะ เครื่องยนต์ดีเซลของรถจักรขณะทำขบวน” (ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)
*โครงการจ้างเหมาทำแผลงสาธิตระบบห้ามล้อรถโดยสารดัดแปลง จำนวน 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)
* ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค/สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 แห่ง ระยะที่ 2 จำนวน 2 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

:: ประจำเดือนมีนาคม 2560 ::
* สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งอาคาร จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
* สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 83 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560)

:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ::
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 64 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

:: ประจำเดือนมกราคม 2560 ::
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุของโครงการวิจัย การศึกษาอิทธิพลส่วนผสมโลหะทองขาว 6k ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพสำหรับกระบวนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน ๑ รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการวิจัย การศึกษาอิทธิพลส่วนผสมโลหะทองขาว ๖k ที่มีผลต่อสมบัติ-ทางกายภาพสำหรับกระบวนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน ๑ รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการวิจัย การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะทองขาว ๖k สำหรับการผลิต-ตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน ๑ รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือน-เครื่องประดับโลหะทองขาว ๖k จำนวน ๑ รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุของโครงการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือน-เครื่องประดับโลหะทองขาว ๖k จำนวน ๑ รายการ   (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
* ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)

งานประกาศประจำปี 2559
:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ::
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ทำวัสดุของงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 7 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559)

:: ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ::
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 หรือ ECTI-CARD จำนวน 46 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 28 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)

:: ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ::
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทำวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อบริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และการแนะแนวทางการศึกษาต่อ จำนวน 2 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

:: ประจำเดือนเมษายน 2559 ::
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการการให้การช่วยเหลือผู้พิการด้านการเดิน จำนวน 6 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)

:: ประจำเดือนมีนาคม 2559 ::
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องปรับอากาศสำหรับฝึกติดตั้งเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด (ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559)

:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ::
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 114 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ทำวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อบริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และการแนะแนวทางการศึกษาต่อ จำนวน 2 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 5 กุภาพันธ์ 2559)
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ทำวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อบริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และการแนะแนวทางการศึกษาต่อ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)
งานประกาศประจำปี 2558
:: ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ::
– ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
– ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 82 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558)
– ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ประกาศ ณวันที่ 25 ธันวาคม 2558)
– ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 42 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558)

:: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ::
– ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 12 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)

:: ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ::
– สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558)

:: ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ::
– สอบราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

Loading