ขายทอดตลาด

ประจำปี 2560
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
ประจำเดือนเมษายน 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

ประจำปี 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
ประจำเดือนกันยายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558)

2,256 total views, 3 views today