ขายทอดตลาด

ประจำปี 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ NEW!! (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561)
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ประจำปี 2560
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
ประจำเดือนเมษายน 2560
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

ประจำปี 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
ประจำเดือนกันยายน 2558
::: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (รถตู้) จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558)

3,770 total views, 1 views today