ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of the dean’s office
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์
Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Nattapong Phanthuna
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration Affairs

E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107

 นายกร พวงนาค
Mr.Korn Puangnak
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129
 นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof.Kullayot  Suwantaroj
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
Assistant Dean
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118

 

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู
Mr.Attapol chuaykamchoo
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว
Asst. Prof.Somkieat Thongkeaw
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4107

นายธวัชชัย ชาติตำนาญ
Mr.thawachchai Chattamnam
ผู้ช่วยคณบดีด้านฝ่ายวางแผน
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209 และ 4210

 

6,753 total views, 2 views today