ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
Asst. Prof. Dr.Wirote  Ritthong
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering
E-mail : wirote.r@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102
รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr.Nattachote  Rugthaicharoencheep
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นายกร พวงนาค
Mr.Korn Puangnak
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Deputy Dean for Administration Affairs
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129
ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
Asst. Prof.Pichaya  Daraphong
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof.Kullayot  Suwantaroj
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
Assistant Dean
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Mr.Pichet  Jiraprasertwong
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นายนิลมิต นิลาศ
Mr.Nilamit  Nilas
ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผนและพัฒนา

Assistant Dean
E-mail : nilamit.n@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4183
นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
Assistant Dean
E-mail : suttipong.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179
นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
Mr.Jakkrit Yimchang
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218 และ 4187
นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์
Ms.Aphichata Thongrak
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4107

1,175 total views, 8 views today