ทำเนียบผู้บริหาร

Wiroteผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Untitled-1ผศ.วัชรินทร์ แสงมา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
นายศิริพล ทองอ่อน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
pichayaผศ.พิชญ ดาราพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
Kullayotผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
Kullayot
นายกร พวงนาค
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร