ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Acting Dean of Faculty of Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์
เลขาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Secretary of Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์
Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นายกร พวงนาค
Mr.Korn Puangnak
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration Affairs
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129
ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
Asst. Prof.Pichaya  Daraphong
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof.Kullayot  Suwantaroj
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
Assistant Dean
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Mr.Pichet  Jiraprasertwong
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผนและพัฒนา

Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000
นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
Assistant Dean
E-mail : suttipong.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179

นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์
Ms.Aphichata Thongrak
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Assistant Dean
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4107

5,385 total views, 6 views today