หัวหน้าสาขาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

nuttapong
นายพิเชษฐ์ บุญญาลัย
หัวหน้าสาขาช่างยนต์
nuttapong
ผศ.ดร.พนา ดุสิตากร
หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
nuttapong

นายอัครเวช ศุภาคม
หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน
nuttapong

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

61 total views, 1 views today