การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)


1. รายการเอกสารประกอบการบรรยาย     WORD
2. ขั้นตอนการประเมินผลการสอน     WORD      PDF
3. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560    PDF
4. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    PDF
5. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563    PDF
6. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    PDF
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2562    PDF
8. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561    PDF
9. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2562    PDF
10. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. 2562    PDF
11. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. (ฉบับที่ 2) 2563    PDF
12. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.2563PDF
13. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03    PDF     WORD
14. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 04    PDF      WORD
15. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    PDF     WORD
16. แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ    PDF     WORD
17. แบบประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชาคณบดี)    PDF     WORD
18. แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน    PDF    WORD
19. แบบประเมินความสามารถในการสอน    PDF    WORD
20. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 1 กรณีผลการสอน+ผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD
21. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 2 กรณีส่งเฉพาะผลการสอน)    PDF      WORD
22. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 3 กรณีส่งเฉพาะผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD

Loading