ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Asst. Prof.Dr.Nattapong Phanthuna
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean , Faculty of Engineering
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102

รองคณบดี
Deputy Dean


ผศ.ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
Asst.Prof.Dr.Phupoom Puangcharoenchai
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4112

ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
Asst.Prof Dr.Padipan Tinprabath
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning
E-mail : padipan.t@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

ดร.อัญชลี มโนสืบ
Dr.Anchalee Manoseub
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration Affairs
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107

ผศ.เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ
Asst. Prof.Wetarin Thansiphraserth
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 Deputy Dean for Student Affairs
E-mail : wetarin.t@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4210

ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean


อาจารย์ประสิทธิ์   แพงเพชร
Mr.Prasit  Phangphet
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4128

ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ
Dr.Nataporn Chindaprasert
ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน
Assistant Dean
E-mail : -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4112

ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Asst. Prof. Dr.Weerayuth Khunrattanasiri
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 8338

อาจารย์อรรถพล ช่วยค้ำชู
Mr.Attapol chuaykamchoo
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102