ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102

รองคณบดี
Deputy Dean


เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์
Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4112

นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
Mr.Suttipong Jumroonrut
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Asst. Prof.Dr.Nattapong Phanthuna
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Dean for Administration Affairs
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107

นายกร พวงนาค
Mr.Korn Puangnak
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Planning
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4210

ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean


นาย ประสิทธิ์ แพงเพชร
Mr.Prasit Phangphet
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Assistant Dean
E-mail : -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4128

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู
Mr.Attapol chuaykamchoo
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179

ดร.อัญชลี มโนสืบ
Dr.Anchalee Manoseub
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150 และ 4107

นายธวัชชัย ชาติตำนาญ
Mr.thawachchai Chattamnam
ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน
Assistant Dean
E-mail : –
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209 และ 4210

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109