ประวัติ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม
พันธกิจ (Mission)
คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล
ค่านิยมหลัก (Core Values)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน