ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

Asst.Prof. Dr.Phupoom Puangcharoenchai

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4112 

นายประสิทธิ์   แพงเพชร

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

Mr.PRASIT  PHANGPHET

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4112

หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4112

งานหลักสูตร


หัวหน้างานหลักสูตร
อาจารย์ประสิทธิ์ แพงเพชร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4140 และ 4112

นางสาวพรศิริ ยงสวัสดิ์
งานฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4179

นายอานนท์ จำเริญพัฒน์
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4179

งานสหกิจศึกษา


นางสาวจันทร์เพ็ญ คำภูมี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

งานสารบรรณ


-

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

งานทะเบียนและประมวลผล


หัวหน้างานทะเบียน
ดร.ยุทธนา สรวลสรรค์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

นางสาวสิริขวัญ ชาวบัวใหญ่
งานทะเบียนและประมวลผล ระดับ ปวช.

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

นางสุกัญญา พินิจเวชการ
งานทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4112

งานวิจัยและพัฒนา/งานวิเทศสัมพันธ์


นายธนพล สวนลำใย

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113

งานบริการวิชาการแก่สังคม/KM


นายสมยศ แสงจันทร์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113

งานเทคโนโลยีการศึกษา


หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ธนะกิจ วัฒกีกำธร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4112 และ 4161

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163