ฝ่ายวิชาการ

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

Plt.Off. Dr.Ponlakit  Jariyatantiwait

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4161

นาย ประสิทธิ์ แพงเพชร

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

Mr.Prasit Phangphet

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4128

หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

หัวหน้างานหลักสูตร
ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4138 

หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
นายธวัชชัย ชาติตำนาญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4140

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4140

นางสาวสาวิตรี อยู่อ่วม
งานหลักสูตรปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นายฐานะณัฏฐ์ นพแก้ว
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นายอานนท์ จำเริญพัฒน์
งานบัณฑิตศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นายสมยศ แสงจันทร์
งานบริการวิชาการแก่สังคม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4161

หัวหน้างานสหกิจศึกษา
นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4222 และ 4233 

นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวพรศิริ ยงสวัสดิ์
งานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

ผศ.ธนะกิจ วัฒกีกำธร
งานเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวสุธาสินี ทับทอง
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ดร.ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 

หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
ผศ. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4150

นางสาวชนิดา บุญรอด
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวจันทร์เพ็ญ คำภูมี
งานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
งานเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นายธนพล สวนลำใย
งานวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นางสาวสิริขวัญ ชาวบัวใหญ่
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117