บุคลากรฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Asst. Prof.Wetarin Thansiphraserth

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150

ผศ.ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน

Asst. Prof.Dr.Arnon Singhasathein

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานบริหารความเสี่ยง


นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานติดตามและประเมินผล


นางสาวกุสุมา กิจสวัสดิ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

งานงบประมาณ


นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานยุทธศาสตร์


นางสาวรจนา สร้อยแก้ว

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานอาคารสถานที่


หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางนงนภัส ทองวิจิตร์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายอัครวิทย์ พลจันทึก

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135