บุคลากรฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Asst.Prof Dr.Padipan Tinprabath

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150

ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน

Dr.Nataporn Chindaprasert

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานบริหารความเสี่ยง


นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานติดตามและประเมินผล


นางสาวกุสุมา กิจสวัสดิ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

งานงบประมาณ


นายเสกสรร กันธรส

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานยุทธศาสตร์


นางสาวรจนา สร้อยแก้ว

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

งานอาคารสถานที่


หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางนงนภัส ทองวิจิตร์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายจิตรทิวัส เสรีรักษ์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายสมทรง นาคเกษม

โทร. 0-2836-3000

นายอัครวิทย์ พลจันทึก

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายสมศักดิ์ นาคเกษม

โทร. 0-2836-3000