บุคลากรฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นายกร พวงนาค

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 Mr.Korn Puangnak

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209 และ 4210

นายธวัชชัย ชาติตำนาญ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน

Mr.thawachchai Chattamnan

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
นางนงนภัส ทองวิจิตร์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4210

นางกุสุมา ระงับภัย
งานติดตามและประเมินผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

งานแผนยุทธศาสตร์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

นางกัลยา แก้วทอง
งานอาคารและสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายเสกสรร กันธรส
งานบริหารความเสี่ยง

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

นางสาวรจนา สร้อยแก้ว
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

นายปรีชา ลิ้มเจริญ
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายชาญ สุวรรณ
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นางสาวมณีวรรณ สายสุโชค
พนักงานธุรการ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายคำรน เพ็งสุข
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายสมหวัง คล้ายประสิทธิ์
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135