หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
+เล่มหลักสูตร ปี 2562+
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรเครื่องกล นักวิจัย วิศวกรบำรุงรักษา วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรระบบปรับอากาศ วิศวกรออกแบบชิ้นส่วน +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรไฟฟ้า นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรการวางแผนและควบคุมงานการผลิต วิศวกรออกแบบและการผลิต วิศวกรการบำรุงรักษา +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน วิศวกรอิสระ  +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรม ผู้ดูแลระบบเครือข่าย นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรฝ่ายควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ วิศวกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ฯ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน วิศวกรอิสระ  +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรโยธาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา +เล่มหลักสูตร+
วิศวกรด้านนวัตกรรม นักวิจัย นักวิชาการศึกษา +เล่มหลักสูตร+ 
 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 
นักออกแบบเครื่องประดับ ผู้จัดการโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ  +เล่มหลักสูตร+

 

ช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างเขียนแบบเครื่องกล

 4,723 total views,  1 views today