หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรเครื่องกล นักวิจัย วิศวกรบำรุงรักษา วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรระบบปรับอากาศ วิศวกรออกแบบชิ้นส่วน +อ่านต่อ+
วิศวกรไฟฟ้า นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า +อ่านต่อ+
วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรการวางแผนและควบคุมงานการผลิต วิศวกรออกแบบและการผลิต วิศวกรการบำรุงรักษา +อ่านต่อ+
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน วิศวกรอิสระ  +อ่านต่อ+
วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรม ผู้ดูแลระบบเครือข่าย นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ +อ่านต่อ+
วิศวกรฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรฝ่ายควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ วิศวกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ +อ่านต่อ+

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการบำรุงรักษา

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ฯ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน วิศวกรอิสระ  +อ่านต่อ+
วิศวกรโยธาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา +อ่านต่อ+
วิศวกรระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า +อ่านต่อ+

 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
  

นักออกแบบเครื่องประดับ ผู้จัดการโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ  +อ่านต่อ+ 
วิศวกรด้านนวัตกรรม นักวิจัย นักวิชาการศึกษา +อ่านต่อ+ 

 

ช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างเขียนแบบเครื่องกล

 4,209 total views,  2 views today