หัวหน้าสาขาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นายพิเชษฐ์  บุญญาลัย
Mr.Pichest  Boonyalai
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
Head of Mechanical Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4137, 4138 และ 4169

นายอัครเวช  ศุภาคม
Mr.Akrawech  Subhakom
หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
Head of Machine Shop Mechanics
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141 และ 4142

ผศ.ดร.พูนศรี วรรณการ
Asst.Prof. Dr.Poonsri Wannakran
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Head of Electrical Technology
E-mail : poonsri.w@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
Asst.Prof.Kamontip  Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Head of Electronics Technologys
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162