หัวหน้าสาขาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย
Mr.Pichest  Boonyalai
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
Head of Mechanical Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4168

อาจารย์แจ๊ค ชุ่มอินทร์
Mr.Jack Chumin
หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
Head of Machine Shop Mechanics
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Asst.Prof. Dr.Weerayuth Khunrattanasiri
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Head of Computer Technician
E-mail : weerayuth.k@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4184

ดร.ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
Dr.Thanarat Tanmaneeprasert
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Head of Electrical Technology
E-mail : thanarat.t@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
Asst.Prof.Kamontip  Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Head of Electronics Technologys
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162

อาจารย์พรพิศ ศิริมา
Miss Pornpit Sirima
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
Head of Mechanical Drawing Program
E-mail : pornpit.s@rmutp.ac.th 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4233