ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
Asst. Prof. Dr.Padipan Tinprabath
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

Chairperson of Mechanical Engineering
E-mail: prakorb.c@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4169

ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
Asst.Prof. Dr.Sakhon Wootthipatanapan
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Chairperson of Electrical Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150 และ 4151

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Chairperson of Sustainable Industrial Management Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ -

ปริญญาเอก

ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Asst. Prof. Dr. Prin Boonkanit
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Chairperson of Sustainable Industrial Management Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc.Prof. Dr.Nattachote  Rugthaicharoencheep
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Chairperson of Electrical Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150 และ 4151