หัวหน้าสาขาระดับปริญญาโท

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
Dr.Prakorb Chartpuk
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

Chairperson of Mechanical Engineering
E-mail: prakorb.c@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4169

รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc.Prof. Dr.Nattachote  Rugthaicharoencheep
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Chairperson of Electrical Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118, 4150 และ 4151

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr.Natworapol  Rachsiriwatcharabul
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Chairperson of Sustainable Industrial Management Engineering
E-mail :
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129