หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์
Dr.Krit Apinyavisit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Mechanical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4137, 4138, 4169

ดร.สมพงษ์ เชื้อพระคา
Dr.Sompong Chueaprakha
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head of Industrial Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4224 และ 4233

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
Asst. Prof. Sittisak Waradith
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Head of Computer Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4183, 4184 และ 4185

นางสาวขวัญชนก อุนทะอ่อน
Ms.Kwanchanok Oonta-on
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4170, 4171 และ 4172

นายอาวุธ ฉายศิริ
Mr.Awut Chaysiri
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Head of Jewelry Production Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4187 และ 4188

ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
Asst. Prof.Surasit Prakobkit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head of Electrical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152

ดร.คชพงศ์ สุมานนท์
Dr.Kotchapong Sumanonta
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Head of Electronics and Telecommunication Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162

ดร.วัชร ส่งเสริม
Dr.Watchara Songserm
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
Head of Mechatronics and Automated Manufacturing Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4228

ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา
Dr.Prasert Chumpanya
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
Head of Tool and Die Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141 และ 4128

นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
Mr.Suwat Paengteerasukkamai
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Head of Sustainable Innovation Engineering Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4129