หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์
Dr.Krit Apinyavisit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Head of Mechanical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4168

อาจารย์สมพงษ์ เชื้อพระคา
Mr.Sompong Chueaprakha
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Head of Industrial Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4233

ดร. เกรียงไกร เหลืองอำพล
Kriengkri Luangampol, Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Head of Computer Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4184

ดร.ขวัญชนก อุนทะอ่อน
Dr.Kwanchanok Oonta-on
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Head of Civil Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4170, 4171

อาจารย์วรัญชลีย์ ทวีชัย
-
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Head of Jewelry Production Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4214

ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
Asst. Prof.Surasit Prakobkit
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Head of Electrical Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152

ผศ.ธนะกิจ วัฒกีกำธร
Asst.Prof. Thanakit Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Head of Electronics and Telecommunication Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162

ดร.วัชร ส่งเสริม
Dr.Watchara Songserm
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Head of Mechatronics Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ -

นายอัครเวช  ศุภาคม
Mr.Akrawech  Subhakom
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
Head of Tool and Die Engineering
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4140, 4141

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ
Asst. Prof. Saharat Wongsisa
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Head of Sustainable Innovation Engineering Technology
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ -