บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Mr.Suttipong Jumroonrut

Deputy Dean for Student Affairs

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

Mr.Attapol chuaykamchoo

Assistant Dean

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4179

นางสาวทิพรดา มุ่งดี
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรและนักศึกษา
ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4133

หัวหน้างานกีฬา
นายอรรถพล ช่วยค้ำชู

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4160 และ 4213

หัวหน้างานแนะแนว
-

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4191

-
งานกีฬา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4213

นางสาวกนิษฐา ปิ่นวนิช
งานวิชาการทหาร และลูกเสือ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืม
ดร.ปฏิวัติ คมวชิรกุล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4201 และ 4187

หัวหน้างานวิชาการทหาร และลูกเสือ
ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4141

นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย
งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4213

นางสาวทิพรดา มุ่งดี
งานศิลปวัฒนธรรม

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4218

นางปาริชาติ คำกองแก้ว
งานสวัสดิการ และสุขภาพพลานามัย

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4190

หัวหน้างานพัฒนาวินัย
นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4115

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ดร.อภิชฏา ทองรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4160,4161 และ 4218

นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น
งานกิจกรรม สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4133

นางสาวปิยะภรณ์ มีศิริ
งานแนะแนว

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4191