ฝ่ายบริหาร

ดร.อัญชลี มโนสืบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Dr.Anchalee Manoseub

Deputy Dean for Administration Affairs

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4161

ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ

ผู้ช่วยคณบดี

Asst.Prof. Dr.Weerayuth Khunrattanasiri

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4183

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ำ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

หัวหน้างานยานพาหนะ
ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานพัสดุ
ดร. เกรียงไกร เหลืองอำพล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119, 4120 และ 4183 

นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวเนตรนภา แสงเงิน
งานบุคลากร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางสาวกชพร ลี้ไพบูลย์
งานสารบรรณและเลขาคณบดีฯ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4102

นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119

นายอัคคพงศ์ อภิรักษ์สันติ
งานพัสดุ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119

นายโกวิท พลีบูรณ์
งานเอกสารการพิมพ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4124

นายไพฑูรย์ อาราเบีย
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานบุคลากร
ดร.อัญชลี มโนสืบ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ
งานบัญชี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

นางสาวกมลวรรณ อาชวอาชานกุล
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางกัญญ์ชิสา ธัญสิประเสริฐ
งานบุคลากร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

นางสาวกชรัตน์ ฉิมคล้าย
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

นายปิยะพันธ์ บำเรอจิตร
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายกฤษณะ โคกแพ
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

หัวหน้างานการเงิน
นางศรัญญา พิริยประเสริฐ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 

นางสาววนรัตน์ มุกนนท์
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางธัชมนตร์ กรวิจิตรสิงห์
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวสุภาพร มีสาตร์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวสุกัลยา ขำทัศน์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวชฎาภรณ์ เฮงเจริญถาวร
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณี
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

นายวิชิต ข้องหลิม
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143