ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

Asst.Prof. Dr.Phupoom Puangcharoenchai

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 

ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

Dr.- Ing. Nataporn Chindaprasert

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113

หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

หัวหน้างานหลักสูตร
นายประสิทธิ์ แพงเพชร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4138 

หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
นายธวัชชัย ชาติตำนาญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4140

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4140

นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113

นางสาวสาวิตรี อยู่อ่วม
งานฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นายอานนท์ จำเริญพัฒน์
งานบัณฑิตศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4179

นางสาวสิริขวัญ ชาวบัวใหญ่
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4161

หัวหน้างานสหกิจศึกษา
นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4222 และ 4233 

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ธนะกิจ วัฒกีกำธร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นางสาวพรศิริ ยงสวัสดิ์
งานฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นางสาวจันทร์เพ็ญ คำภูมี
งานสหกิจศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4179

นางสาวณัฏฐ์ณนันท์ ประกอบแก้ว
งานทะเบียนและประมวลผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117

นางสาวอรอลินน์ รัตนไพบูลย์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ดร.ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 

หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
ผศ. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181 และ 4150

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
งานเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4161 และ 4163

นางสาวชนิดา บุญรอด
งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นางสาวเบญจพร แสงเงิน
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4118

นายธนพล สวนลำใย
งานวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4113 และ 4179

นายสมยศ แสงจันทร์
งานบริการวิชาการแก่สังคม

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4181

นางสุกัญญา พินิจเวชการ
ช่วยราชการแทนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117