บุคลากรฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Asst. Prof.Wetarin Thansiphraserth

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150

ผศ.ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน

Asst. Prof.Dr.Arnon Singhasathein

Deputy Dean for Planning

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209, 4210 และ 4150 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
นางนงนภัส ทองวิจิตร์

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4210

นางกุสุมา ระงับภัย
งานติดตามและประเมินผล

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

งานแผนยุทธศาสตร์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4209

นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นายเสกสรร กันธรส
งานบริหารความเสี่ยง

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

นางสาวรจนา สร้อยแก้ว
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4209

นายปรีชา ลิ้มเจริญ
งานอาคารสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135

นางกัลยา แก้วทอง
งานอาคารและสถานที่

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135