ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล และจัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 3,600 total views,  75 views today